Thời sự chính trị - Xã Gio Mai - Gio Linh

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu cải...

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Gio Mai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Chú trọng công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan xã Gio Mai Lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Đánh giá tình hình hoạt động công tác cải cách hành chính và bộ phận tiếp nhận trả kết quả 10 tháng...

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết Thủ tục hành chính

hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước...