Chi tiết bài viết - Xã Gio Mai - Gio LinhNgày 07/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình hoạt động công tác cải cách hành chính và bộ phận tiếp nhận trả kết quả 10 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Võ Đắc Hóa - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh HN

Trong 10 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã luôn được lãnh đạo UBND huyện quan tâm lãnh, chỉ đạo; các cơ quan chuyên môn thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Qua đó, các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai, đồng bộ, bám sát các chương trình, kế hoạch; việc quản lý công chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thống nhất được thực hiện hiệu quả; các thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát; cải cách thể chế được thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định. Trong 10 tháng, đã tiếp nhận 3743 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 3478 hồ sơ (trước và đúng hạn 3385 hồ sơ đạt 97,33%; trễ hạn 93 hồ sơ chiếm 2,67%), đang giải quyết trong hạn 265 hồ sơ. Tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 664 hồ sơ, trong đó, Phòng Tài chính – kế hoạch 486 hồ sơ, đạt 96,7% kế hoạch, phòng Tư pháp có 23 hồ sơ lĩnh vực hộ tịch, 155 hồ sơ lĩnh vực chứng thực đạt 12%,…

Nhiệm vụ thời gian tới là các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kế hoạch và bộ chỉ số CCHC năm 2022 mà UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành; củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, công bố, niêm yết công khai TTHC theo thẩm quyền; nâng cao chất lượng việc thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC; tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả NĐ 61/2018 về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng  của việc thực hiện một cửa điện tử và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến,…

Văn phòng HĐND&UBND huyện