Chi tiết bài viết - Xã Gio Mai - Gio LinhKế hoạch thực hiện Đề án "Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập" giai đoạn 2019-2020, tỉnh Quảng Trị