Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Xã Gio Mai - Gio Linh