Chi tiết tin hỏi đáp - Xã Gio Mai - Gio Linh

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai (sửa đổi)Toàn văn dự thảo: Dự thảo luật đất đai   Kế hoạch

Đơn vị dự thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian lấy ý kiến: Đến hết ngày 11/3/2023

Đóng góp ý kiến