Văn bản xã - Xã Gio Mai - Gio Linh

Bảng tổng hợp điểm của các tiêu chí chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thông báo về việc niêm yết, công khai kết quả xây dựng xã, phương, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

41/KH-UBND - Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Gio Mai

38/KH-UBND - Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước xã Gio Mai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

25/TB-BCĐPCD - Thông báo lịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 13-14/4/2022

21/QĐ-UBND - Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi...

23/BC-UBND - Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022

22/KH-UBND - Kế hoạch Cải cách hành chính xã Gio Mai năm 2022.

23/KH-UBND - Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Gio Mai năm 2022