Chi tiết bài viết - Xã Gio Mai - Gio Linh

10 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể từ huyện tới cơ sở trên địa bàn huyện Gio Linh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có quy mô, tổ chức biên chế phù hợp, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, duy trì tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ chiếm 29%; hàng năm 100% đơn vị dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện và hội thao, kết quả 100% đạt yêu cầu, 75% trở lên đạt khá, giỏi. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, diễn tập, sẵn sàng động viên bảo đảm 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Gio Linh tiếp tục tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự cường ngày càng vững mạnh ổn định, lâu dài và sẵn sàng chuyển các hoạt động từ thời bình sang thời chiến để bảo vệ vững chắc địa phương trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân hoạt động có hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, làm tốt việc quản lý tình hình, chủ động ngăn ngừa, xử trí có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn.Phát biểu tại hội nghị,đồng chí Trần Văn Quảng, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển KT-XH với củng cố QP,AN và củng cố QP,AN với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Nhân dịp này, UBND huyện Gio Linh đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, thực hiện công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.